Zasoby leśne

Lasy Nadleśnictwa Srokowo to głównie drzewostany liściaste gdzie gatunkami panującymi jest Dąb szypułkowy i Brzoza brodawkowata. Ogromne zróżnicowanie siedlisk pozwala znajdować swoje nisze dla wielu gatunków lasotwórczych. Lesistość terenu zajmowanego przez nadleśnictwo Srokowo wynosi 16,2 %.

Hodowla lasu

Nadleśnictwo Srokowo gospodaruje na podstawie planu urządzenia lasu, opracowanego na lata 2010-2019. Prace z zakresu hodowli lasu zdeterminowane są układem typów siedliskowych, składu drzewostanów, oraz ich wiekiem. Teren nadleśnictwa jest rozproszony, mała lesistość na poziomie 16% utrudnia prowadzenie gospodarki leśnej.

Ochrona lasu

Głównym zadaniem z zakresu ogólnej ochrony lasu jest działanie zmierzające do poprawy stanu sanitarnego lasu poprzez przeciwdziałanie rozwojowi szkodliwych owadów i grzybów, szybkie usuwanie posuszu, złomów, wywrotów i wiatrołomów.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Z Nadleśnictwem Srokowo administracyjnie związane jest 7 kół łowieckich. Razem prowadzą one gospodarkę łowiecką w w 16 obwodach, w tym dwóch leśnych, na powierzchni około 110 143 ha.

Ochrona przyrody

Ważną cechą Nadleśnictwa Srokowo jest bogactwo świata przyrodniczego o stanie zbliżonym do naturalnego. Łączna powierzchnia lasów o charakterze zbliżonym do naturalnego zlokalizowana jest głównie w północnej części Nadleśnictwa i obejmuje prawie 1,5 tys. ha. Niektóre jego fragmenty objęte są ochroną prawną.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Na terenie Starostwa Kętrzyńskiego nadzór nad lasami niepaństwowymi jest sprawowany przez Starostę. Na terenie Starostwa Bartoszyckiego w myśl porozumienia podpisanego ze starostą bartoszyckim Nadleśnictwo Srokowo sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi o powierzchni 21,60 ha