Lista aktualności Lista aktualności

LASY NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo Srokowo obejmuje swym zasięgiem rozległe zróżnicowane siedliskowo oraz przestrzennie obszary z bogatą florą i fauną. Bardzo zasobne gleby, zróżnicowane ukształtowanie terenu, duża ilość jezior, oczek wodnych i strumieni sprzyja rozwojowi i występowaniu rzadkich, chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Siedliska
 
    Na terenie nadleśnictwa Srokowo zdecydowana większość zinwentaryzowanych siedlisk bo, aż 78 % stanowią siedliska w stanie naturalnym i zbliżonym do naturalnego, 15 % to siedliska zniekształcone lub przekształcone, a zaledwie 7 % to siedliska w stanie zdegradowanym. Spośród wszystkich lasów 8% ma charakter zbliżony do naturalnego. Lasy te nie noszą śladów degeneracji wywołanej działalnością człowieka. To właśnie w te lasy są zasobnymi enklawami różnorodności form roślinnych i zwierzęcej. 
 
Klimat
 
   Według podziału na regiony (Klimat Polski" A. Wos, 1999, PWN) obszar Nadleśnictwa zaliczony został do Regionu Północno-mazurskiego R-V, położonego na północnym skraju Polski, który jest częścią większego regionu sięgającego poza granice kraju. Cześć tego regionu znajdująca się w obrębie Polski ma bardzo wyraźnie zaznaczone granice, które podkreślają specyfikę stosunków klimatycznych tego obszaru. 
 
    Klimat tych terenów jest surowy, z częstymi zmianami pogody. Powodem tego jest ścieranie się dwóch mas powietrza: polarno-morskiego znad Atlantyku i Bałtyku oraz polarno-kontynentalnego i arktycznego. Na obszarze Niziny Staropruskiej (Równina Sępopolska) kontynentalizm klimatu łagodzi bliskość Bałtyku. Wiosna przeważają tutaj wiatry z zachodu, natomiast jesienią zwiększa się udział wiatrów wschodnich. Klimat Pojezierza Mazurskiego (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierze Mrągowskie) jest chłodniejszy – obok obszarów górskich stanowi najzimniejsza część Polski. Jednak występuje tu pewne zróżnicowanie klimatu w zależności od ukształtowania powierzchni terenu, sąsiedztwa zbiorników wodnych i występowania lasów. Średnia temperatura roczna wynosi 6,5oC. Roczna ilość opadów wynosi ponad 600 mm.
 
Warunki glebowe i wodne
 
    Gleby zostały wytworzone z utworów ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Znaczna część Nadleśnictwa położona jest na równinie sandrowej oraz częściowo na wysoczyźnie polodowcowej zbudowanej głównie z utworów moren dennych i czołowych fazy pomorskiej. Wśród utworów geologicznych determinujących rodzaj gleb dominują zdecydowanie gliny zwałowe 41 %, torfy, namuły torfiaste i mursze 23 %, znaczącą powierzchnie zajmują piaski lodowcowe i wodnolodowcowe 29 %. Pozostałą część powierzchni nadleśnictwa reprezentowana jest przez utwory deluwialne, piaski rzeczne, muły i inne. 
 
   Pod względem hydrograficznym obszar nadleśnictwa położony jest w zlewni. 58 , czyli: 5 – Zalew Wiślany, 58 – zlewnia I rzędu Pregoła, zlewni II rzędu rzeki Łyny stanowiącej bezpośredni dopływ rzeki Pregoły. Na terenie nadleśnictwa znajdują się rzeki uchodzące do Łyny: Guber wraz z jej dopływami Sajną, Dajną oraz Runią i Liwną, rzeka Omet. W zasięgu terytorialnym znajduje się również wiele jezior: Arklickie, Silec, Mój, Siersze, Mażańskie, Kwiedzińskie, Martiany, Tuchel, Świeta Lipka, Długie, Iławki, Wersminia i Guber.
 
Wody powierzchniowe stojące:
 1. Teren nadleśnictwa 3,82 ha
 2. Poza obszarem nadleśnictwa 877 ha
 
Wody płynące (rzeki, cieki, rowy)
 1. Teren nadleśnictwa 459,65 km
 2. Poza obszarem nadleśnictwa 1039,96 km
Funkcje i podział gospodarczy lasu
 
Lasy nadleśnictwa Srokowo pełnią następujące funkcje: 
 1. gospodarcze – 15126,67 ha
 2. glebochronne – 130,95 ha
 3. wodochronne – 2411,73 ha
 4. stanowiące ostoje zwierząt chronionych – 143,26 ha
 5. zawierające cenne fragmenty rodzimej przyrody – 86,39 ha.
Podział gospodarczy lasu
 1. gospodarstwo specjalne - 1429,74 ha
 2. gospodarstwo ochronne - 7083,66 ha
 3. gospodarstwo zrębowe - 625,28 ha
 4. gospodarstwo przerębowo-zrębowe - 6207,80 ha
 5. gospodarstwo przebudowy - 262,44 ha