Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Srokowo z siedzibą w Srokowie, mieści się przy ul. Leśnej 1,
11-420 Srokowo.

Siedziba i pomieszczenia biurowe mieszczą się na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Srokowo, na terenie leśnictwa Jezioro.

Pomieszczenia biurowo – administracyjne zlokalizowane są w 3 (trzech) wolnostojących budynkach A, B, C, nie połączonych ze sobą wspólnym korytarzem czy częścią wspólną, gdzie:

ABudynek główny, w którym zlokalizowane są pomieszczenia biurowe, z pokojami od nr 1 do 11 oraz nienumerowane pomieszczenia techniczno – gospodarcze, gdzie:

  • I piętro: 1-Sekretariat, 2-Nadleśniczy, 3-Dział administracyjno-gospodarczy,
    4-Inżynier Nadzoru, 5-Zastępca Nadleśniczego ds. gospodarki leśnej,
  •  II piętro: 6-Dział finansowo-księgowy, 7-Kasa główna, 8-Główny Księgowy,
    9-Dział gospodarki leśnej, 10-Marketing, 11-Sala szkoleniowa

 

B – Budynek posterunku Straży Leśnej, w którym zlokalizowane są pomieszczenia biurowe Komendanta Posterunku Straży Leśnej, Strażników Leśnych, pokój nr 13 oraz Kancelaria tajna – pokój nr 14.

 

C – Sala narad Nadleśnictwa Srokowo, pokój nr 12   

 

Budynek główny A, jest budynkiem wolnostojącym o wysokości 10 m, zaliczonym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (tj. szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, lokale usługowo-handlowe, w których maksymalna możliwa dopuszczona ilość osób do jednoczesnego przebywania nie przekracza 50 osób.) Obiekt posiada 2 (dwie) kondygnacje użytkowe z dodatkową kondygnacją podziemną (podpiwniczeniem). W budynku może przebywać maksymalnie do 30 osób jednocześnie, z ograniczeniem maksymalnej liczby osób na najwyższej kondygnacji do 30 osób. Obiekt zaliczony został pod względem pożarowym do jednej strefy pożarowej (tj. przestrzeni wydzielonej w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni).

Wejścia główne do Budynków A oraz B, znajdują się od strony ul. Leśnej. Wejścia techniczne Budynku A oraz Budynku B, w tym kancelarii tajnej są niedostępne dla osób nieuprawnionych (poza pracownikami upoważnionymi przez Nadleśniczego).

Wewnątrz budynku głównego A, zlokalizowana jest 1 (jedna) nie wydzielona klatka schodowa, o konstrukcji drewnianej o szerokości biegu 1,40 mb. W obiekcie wydzielone są 2 (dwa) korytarze przebiegające równolegle na poziomach I, II piętro.

Wejście główne do Budynku A ma szerokość 90 cm, poprzedzone jest wydzieloną zewnętrzną klatką schodową o konstrukcji murowanej, z 9 (dziewięcioma) stopnicami o szerokości biegu 1,45 mb. Wejście główne nie posiada pochylni ani podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ograniczenie architektoniczne wynika z nadzoru konserwatorskiego. Wejście główne prowadzi do korytarza (holu) oraz sekretariatu, gdzie dokonuje się rejestracji gości. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni. Otwory drzwiowe w budynkach posiadają minimalną szerokość 90 cm i umożliwiają skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Wejście do Budynku C zlokalizowane jest od podwórza posesji Nadleśnictwa Srokowo.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynkach A, B, C możliwe jest tylko na poziomie "0". Na poziomach: -1; 1, 2 nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne korzystających z wózków inwalidzkich.

W budynkach A, B, C nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach A, B, C nie ma wind pasażerkich, towarowych ani pochyli mechanicznych przystosowanych do transportu osób na wózkach inwalidzkich.

W budynkach A, B, C nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Nadleśniczy dopuszcza możliwość poruszania się po budynkach A, B, C  z psem asystującym.

W budynkach A, B, C nie ma pętli indukcyjnych. Budynki obsługiwane są przez pracowników posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza migowego (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Drogi dojazdowe na posesję nadleśnictwa prowadzą od strony ul. Leśnej i mają szerokość 8 mb. Drogi dojazdowe do budynku i posesji są utwardzone i przepustowe, posiadają możliwości manewrowe dla samochodów ciężarowych.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach zlokalizowanych przed budynkami A oraz B.  

Przed budynkiem B wyznaczono 1 (jedno) miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 5,00 mb (długość) 3,6 mb (szerokość) spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 2285) i jest oznakowane znakami poziomymi i pionowymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, tj. P-24; D-18A z dodatkową tablicą RA116 (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z późn. Zm.)

Posesja Nadleśnictwa, w tym budynki A, B, C, objęte są stałym monitoringiem przemysłowej telewizji cyfrowej oraz systemem alarmowym.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 89 753 40 43 lub e-mailowo na adres srokowo@olsztyn.lasy.gov.pl