Lista aktualności Lista aktualności

HISTORIA NADLEŚNICTWA

Wraz z pojawieniem się leśników w 1946 roku utworzono Nadleśnictwo Gierdawy z siedzibą w miejscowości Gierdawy. Lasy wchodzące w skład ówczesnego Nadleśnictwa to około 7000 ha. Pierwszego pomiaru busolowego na tym terenie dokonano w 1952 roku i opracowano plan urządzenia lasu wg stanu na 1.I. 1954 na okres do 31.XII. 1963 roku.

    Teren dzisiejszego Nadleśnictwa Srokowo leży na obszarze dawnej Barcji zamieszkałej przez Bartów. Po roku 1226 ziemie Prus Wschodnich przechodziły stopniowo pod panowanie Zakonu Krzyżackiego. W latach 1626 – 1629 tereny Nadleśnictwa splądrowały wojska szwedzkie, a w roku 1657 Tatarzy spustoszyli te ziemie paląc miejscowość Srokowo. Przemarsz wojsk pruskich, rosyjskich i francuskich w latach 1806 – 1807 także nękał te okolice. Przemarsz 60000 żołnierzy napoleońskich w roku 1812 dokonał dalszych zniszczeń i spustoszeń. W roku 1914 wojska rosyjskie dokonały przemarszu przez ten teren rujnując go, a miejscowość Srokowo ponownie zajęto i zburzono.

    Wraz z pojawieniem się leśników w 1946 roku utworzono jednostkę Nadleśnictwo Gierdawy z siedzibą w miejscowości Gierdawy. Lasy wchodzące w skład Nadleśnictwa (około 7000 ha) stanowiły dawną własność junkierską niezdewastowaną działaniami wojennymi. W wyniku regulacji granicy polsko – radzieckiej latem 1946 roku miejscowość Gierdawy znalazła się po stronie rosyjskiej. W zaistniałej sytuacji siedzibę nadleśnictwa przeniesiono do miejscowości Garbonia. W okresie tym dokonano pierwszego podziału na siedem leśnictw. W roku 1948 siedziba Nadleśnictwa została przeniesiona do miejscowości Markuzy.

 

W październiku 1959 roku Nadleśnictwo Gierdawy 
włączono do Nadleśnictwa Kętrzyn. Nadleśnictwo Gierdawy zostaje reaktywowane 1.X.1962 roku pod nową nazwą 
Nadleśnictwo Srokowo z siedzibą w Srokowie.

    Pierwszego pomiaru busolowego tego terenu dokonano w 1952 roku i opracowano plan urządzenia lasu wg stanu na 1.I. 1954 na okres do 31.XII. 1963 roku. W październiku 1959 roku Nadleśnictwo Gierdawy włączono do Nadleśnictwa Kętrzyn. Nadleśnictwo Gierdawy zostaje reaktywowane 1.X.1962 roku pod nową nazwą Nadleśnictwo Srokowo z siedzibą w Srokowie. W roku 1963 przeprowadzono urządzeniowe prace terenowe i opracowano plan urządzenia lasu na lata 1964 – 1973. Z dniem 1.I.1973 roku do Nadleśnictwa Srokowo włączono Nadleśnictwo Kętrzyn bez leśnictw Św. Lipka, Tolkowiec i Suśnik oraz Nadleśnictwo Węgorzewo, wyłączono natomiast leśnictwa Zielone i Królikarnia. Nadleśnictwo podzielono na dwa obręby leśne i 12 leśnictw. W roku 1975 opracowano plan I rewizji u.l. na okres 1.X.1976 – 30.IX.1986. 1.I.1979 roku dostosowano granicę Nadleśnictwa do granicy województwa wyłączając obręb Węgorzewo i część obrębu Kętrzyn oraz przyłączając leśnictwa Nakomiady i Boże z Nadleśnictwa Mrągowo. W roku 1988 nastąpiły dalsze zmiany terytorialne polegające na włączeniu leśnictw Królikarnia, Zielone i Tolkowiec z Nadleśnictwa Bartoszyce i przekazaniu leśnictwa Boże do Nadleśnictwa Mrągowo. W roku 1999 przystąpiono do prac terenowych w celu zebrania danych taksacyjnych do opracowania planu urządzenia lasu III rewizji na lata 2000 – 2009. Obecnie realizowany jest plan IV rewizji obowiązujący na lata 2010-2019.