Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA LASU

Głównym zadaniem z zakresu ogólnej ochrony lasu jest działanie zmierzające do poprawy stanu sanitarnego lasu poprzez przeciwdziałanie rozwojowi szkodliwych owadów i grzybów, szybkie usuwanie posuszu, złomów, wywrotów i wiatrołomów.

 
    Środowisko leśne zagrożone jest przez różne szkodniki owadzie. Aby nie dopuścić do gradacji owadów należy śledzić rozwój liczebny tych szkodników, prowadzić ich poszukiwanie, a w przypadkach koniecznych przystąpić do ich zwalczania. Przeciwdziałać masowym pojawom szkodliwych owadów można na wiele sposobów, jednak najskuteczniejszą metodą jest terminowe wykładanie różnego rodzaju pułapek oraz terminowy wywóz surowca z lasu.
   
    W ramach walki biologicznej ze szkodnikami owadzimi niezwykle skuteczną metodą jest ochrona pożytecznych ssaków owadożernych, płazów, gadów, ptaków i pożytecznych owadów.
 
    Ze świata grzybów problemy wagi gospodarczej stwarza huba korzeniowa wyrządzając szkody w drzewostanach na gruntach porolnych, które stanowią 6,8 % powierzchni leśnej Nadleśnictwa. Z pozostałych grzybów pewne zagrożenia występują w szkółkach przez mączniaka dębowego, opadzinę modrzewiową i pasożytniczą zgorzel siewek. W drzewostanach poważne szkody powodują choroba naczyniowa dębów i jesionów, opieńka miodowa, korzeniowiec wieloletni, grafioza wiązów. Szkody od zwierzyny występują w uprawach w postaci zgryzania, a w młodnikach w postaci spałowania. W związku z tym uprawy (szczególnie dębowe i sosnowe) należy zabezpieczyć poprzez smarowanie preparatami odstraszającymi lub pakułowanie. Ponadto należy przestrzegać głównej zasady w zakresie ochrony, a mianowicie utrzymanie właściwego stanu zwierzyny.
 
    Istotne szkody w drzewostanach czynią poprzez zalewanie, podtapianie i zgryzanie, będące pod ochroną bobry. W Nadleśnictwie zainwentaryzowano 498 stanowisk bobrów. W wyniku ich działalności podtopionych jest około 1400 ha gruntów.
 
    Od kilku lat obserwujemy proces zamierania dębów i jesionów. Proces ten jest spowodowany prawdopodobnie zmianą poziomu wód gruntowych oraz masowym pojawem szkodników liściożernych w ubiegłych latach, a także obecnie zwiększonego występowania szkodników wtórnych, w przypadku jesiona Jesionowca pstrego, a dębu Opiętka dwuplamkowego. Drzewa posuszowe są sukcesywnie i na bieżąco usuwane.
 
    Nadleśnictwo Srokowo zaliczone jest w związku z procesem zamierania Db i Js do nadleśnictwa klęskowego. Powstają duże odsłonięte powierzchnie po usunięciu zasiedlonych drzew, które należy odnowić.
 
    Nadleśnictwo Srokowo zaliczono do 0 strefy zagrożenia przemysłowego.