Wydawca treści Wydawca treści

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Na terenie Starostwa Kętrzyńskiego nadzór nad lasami niepaństwowymi jest sprawowany przez Starostę. Na terenie Starostwa Bartoszyckiego w myśl porozumienia podpisanego ze starostą bartoszyckim Nadleśnictwo Srokowo sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi o powierzchni 21,60 ha

 Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta. W drodze porozumienia Starosta może powierzyć prowadzenie nadzoru Nadleśniczemu.
 
    Na terenie Starostwa Kętrzyńskiego nadzór nad lasami niepaństwowymi jest sprawowany przez Starostę. Wszelkich informacji należy oczekiwać w Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:
 
 
    Na terenie Starostwa Bartoszyckiego w myśl porozumienia podpisanego ze starostą bartoszyckim Nadleśnictwo Srokowo sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi o powierzchni 21,60 ha
 
W ramach powierzonego nadzoru:
  • na bieżąco kontrolujemy stan lasów i oceniamy sposób prowadzenia w nich gospodarki leśnej,
  • udzielamy fachowej pomocy w prowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych i hodowlanych w istniejących uprawach i drzewostanach, a także przy zalesieniu gruntów porolnych,
  • chronimy lasy niepaństwowe przed wystąpieniem organizmów szkodliwych i zwalczamy je w razie ich masowego pojawu.
    Bezpośredni nadzór sprawują leśniczowie w oparciu o uproszczone plany urządzania lasu lub uproszczoną inwentaryzację lasu. Drewno pozyskiwane w lasach niepaństwowych podlega ocechowaniu. Dokumentem stwierdzającym legalność pozyskanego drewna jest „świadectwo legalności pozyskanego drewna".