Wydawca treści Wydawca treści

HODOWLA LASU

Nadleśnictwo Srokowo gospodaruje na podstawie planu urządzenia lasu, opracowanego na lata 2010-2019. Prace z zakresu hodowli lasu zdeterminowane są układem typów siedliskowych, składu drzewostanów, oraz ich wiekiem. Teren nadleśnictwa jest rozproszony, mała lesistość na poziomie 16% utrudnia prowadzenie gospodarki leśnej.

    Syntetyczne ujęcie zadań z hodowli lasu w okresie 1.I.2010 r. – 31.XII.2019 r.:
 
I. Pielęgnowanie lasu:
  1. pielęgnowanie zainwentaryzowanych upraw - 2396,35 ha
  2. pielęgnowanie zainwentaryzowanych młodników - 2598,83 ha
  3. trzebieże - 8561,44 ha w tym I i II klasa wieku - 7573,92 ha
II. Zadania dotyczące zalesień i odnowień:
  1. zalesienie gruntów - 0 ha
  2. odnowienie halizn, płazowin i zrębów - 67,71 ha
  3. orientacyjna powierzchnia odnowień d-stanów przewidzianych do użytkowania rębnego - 1834,01 ha; w tym zrębami zupełnymi - 503,56 ha
  4. orientacyjna powierzchnia podsadzeń, dolesień, uzupełnień i poprawek - 437,59 ha
  5. orientacyjna powierzchnia melioracji - 1770,35 ha; w tym wodnych - 0 ha
  6. orientacyjna powierzchnia pielęgnowania nowozakładanych upraw - 1901,72 ha
 
    Z przedstawionych zadań hodowlanych wynika, iż średniorocznie nadleśnictwo powinno odnawiać około 235 ha, gdzie zdecydowana większość powierzchni powstała w wyniku rębni złożonych. By wykonać tak duży rozmiar prac średniorocznie potrzebne jest około 1 mln sadzonek z czego 69 % to sadzonki dębu szypułkowego. Materiał sadzeniowy całkowicie jest  produkowany na szkółce leśnej nadleśnictwa Srokowo.