Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

 

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu. Jest on sporządzany dla każdego nadleśnictwa na 10 lat i zapewnia pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m3 drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów
  • cięć pielęgnacyjnych – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu
  • cięć przygodnych – będących konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych i chorób

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Nadleśnictwo Srokowo prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 16 tys. ha i pozyskuje rocznie w zależności od nasilenia cięć przygodnych (wynikających z potrzeby utrzymania prawidłowego stanu sanitarnego lasu) w granicach  75 – 90 tys. m3drewna.

Rozmiar pozyskania wynika ze stosowania cięć pielęgnacyjnych w tym trzebieży późnych, trzebieży wczesnych w drzewostanach starszych i średnich klas wieku oraz czyszczeń późnych w drzewostanach młodszych, cięć rębnych prowadzonych w drzewostanach dojrzałych do wyrębu oraz cięć przygodnych, będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji takich jak klęski żywiołowe, choroby. W cięciach przedrębnych w 2013 r. w Nadleśnictwie Srokowo pozyskano 30,5 tys. m3 grubizny, w cięciach rębnych – blisko 47 tys. m3, a w przygodnych – ponad 9 tys. m3. Większość pozyskania stanowi drewno drzew liściastych, głównie dębu i brzozy.

Spora ilość drewna w Nadleśnictwie Srokowo pochodzi z likwidacji szkód, spowodowanych niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz w wyniku wydzielania się posuszu. Podczas sanitarnego porządkowania lasu pozyskuje się od 15 do nawet 90 % ogółu masy.

Pozyskany surowiec trafia do przedsiębiorstw zajmujących się jego dalszym przerobem: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli czy mniejszych zakładów stolarskich. Spora część (w 2013 r. ponad 18 tys. m3) kupowana jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych  jako drewno opałowe, a także trafia do elektrowni, gdzie wykorzystuje się je jako źródło do produkcji  energii elektrycznej.