Wydawca treści Wydawca treści

Seminarium "Ochrona Bobra Europejskiego"

Na terenie Nadleśnictwa Srokowo bóbr pojawił się w 1962 roku.
W 1985r. profesor Żurowski uznał populację srokowską jako jedną z najprężniej rozwijających się w naszym kraju. W 2008r. przeprowadzono inwentaryzację,
w wyniku której określono wielkość populacji na 1150 osobników. Wówczas średnie zagęszczenie bobra europejskiego na terenie Nadleśnictwa Srokowo wynosiło około 5,3 szt./km2. Prawdopodobną wielkość populacji w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa w 2010r. można ocenić na 2500 osobników.
    Bóbr przystosowuje otaczające go środowisko do swoich potrzeb i sposobu życia, nieświadomie przyczynia się do modyfikacji żyzności i stopnia uwilgotnienia siedlisk leśnych. Powoduje również podtopienie i zalanie siedlisk leśnych w tym około 11% zinwentaryzowanych siedliska Natura  2000 w Nadleśnictwie Srokowo. W nadleśnictwie szkody bobrowe szacowane są na łącznej powierzchni 1173,83 ha, tj. ok. 7% pow. nadleśnictwa, gdzie w ostatnich 20 latach zdeprecjonowało się na pniu około 182 tys. m3. Bóbr swą bytnością powoduje również duże korzyści. Obliczono, że bóbr budując tamy doprowadza do  akumulacji około 5,900 mln m3 objętości wody. Chcąc sztucznie zakumulować powyższą objętość wody w lesie wykorzystując do tego celu program „małej retencji dla terenów nizinnych" na 2010 r. należałoby ponieść koszty
w wysokości około 26,373 mln zł.
    Nadleśnictwo Srokowo planuje wprowadzić w życie pilotażowy dla województwa program czynnej ochrony Bobra europejskiego pt. „Przyszłość dobra dla lasów i bobra". Założenia programu obejmują szczegółową inwentaryzację oraz działania doprowadzające do zmniejszenia niekorzystnego wpływu na ekosystemy leśne poprzez: tworzenie poletek zaporowych, grodzenie drzewostanów, ochronę pojedynczych drzew, regulację cieków, ochronę infrastruktury, a jednocześnie stworzyć mu dogodne warunki życia wyznaczając tzw. „Ostoje Bobra europejskiego". Szacunkowy łączny koszt programu wynosi około 800 tys. zł przy prawdopodobnych korzyściach związanych z docelowym retencjonowaniem wód
w ilości 3,54 mln m3 o wartości 15,8 mln zł
    8 października w Nadleśnictwie Srokowo odbyło się seminarium pt. „Seminarium - Ochrona Bobra europejskiego" na którym zostały wypracowano następujące wnioski:
1.    Utworzenie krajowego programu gospodarowania populacji Bobra europejskiego,
2.    Włączenie Bobra europejskiego jako gatunku umożliwiającego otrzymywanie dopłat rolno-środowiskowych,
3.    Stworzenie programów pomocowych obejmujących czynną ochronę Bobra europejskiego pozwalających prowadzić  gospodarkę rolną i leśną bez konfliktów  (NFOŚ i WFOŚ),
4.    Stworzenie programu edukacyjnego poruszającego problemy i korzyści wynikające z występowania Bobra europejskiego