Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowanych według kryteriów HCVF (High Conservation Value Forests) adaptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC - Polska"

HCVF 1.1.a Obszary chronione Każde działanie w lesie wynika z potrzeb ochrony przyrody, ujęte ono jest w planach  i zadaniach ochronnych (rezerwaty, ochrona gatunkowa ).  Na terenie oszarów Natura 2000 postępowanie w lesie oparte jest na Planach Urządzania lasu lub powstających planach ochrony obszaru Natura 2000.

    HCVF 1.2 Ostoja zagrożonych i ginących gatunków Gospodarowanie wymaga wyznaczenia i konsekwentnej ochrony strefy ochrony wokół gatunku wymagającego takiej ochrony np. gniazda. Różnorodność wymagań poszczególnych gatunków ujętych w Dyrektywach Ptasiej i Siedliskowej opisana jest w "Podręcznikach ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych Natura 2000".

   HCVF 2 Kompleksy leśne odgrywające znacząą rolę w karjobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej Celem gospodarowania jest zachowanie charakteru wielkiego kompleksu leśnego i powinno się go chronic przezd wylesianiem i fragmentowaniem

    HCVF 3.1 Obszary obejmujące skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej: bory, brzeziny i świerczyny bagienne Wyznaczone obszary powinny być wyłączone z użytkowania. Powinny być przeznaczone do objęcia przez formę ochrony przyrody

    HCVF 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy - grądy, łęgi,  Gospodarka powinna być prowadzona w sposób zapewniający:  - zgodność docelowego typu Drzewostanu ze składem naturalnego środowiska, - nie pomniejszenie udziału % starodrzewia i zachowaniu ich ciągłości przestrzennej, - niepomniejszenie średniego wieku i zasobności, - zachowanie lub pilne odtwarzanie elementów ważnych dla różnorodności biologicznej ekosystemu. Te wszystkie warunki są spełniane poprzez wykonywanie obligatoryjnie zatwierdzonego przez MŚ Planu Urządzania Lasu.

    HCVF 4.1 Lasy wodochronne Stosuje się zasady zagospodarowania zapewniające stałą obecność szaty leśnej, a więc rębnie częściowe, gniazdowe, stopniowe lub przerębową. Rębnia zupełna może być stosowana tylko w sytuacjach klęskowych. W strefie bezpośrednio przyległej do źródeł i ujęć wody, w lasach łęgowych, na torfach i na siedliskach bagiennych, wzdłuż linii brzegowej cieków i zbiorników wodnych oraz w strefach wododziałowych obowiązuje zakaz stosowania środków chemicznych z wyjątkiem przypadków gdy jest zagrożenie lasów.Lasy te należą do gospodarstwa lasów ochronnych o określonym sposobie gospodarowania określonym w PUL.

    HCVF 4.2 Lasy glebochronne W lasach glebochronnych przyjmuje się ogólną zasadę trwałości szaty leśnej i umiarkowanego stosowania cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i odnowieniowych - rębniami złożonymi oraz dąży do wytworzenia dolnego piętra lub podszytu ( z wyjątkiem siedlisk ubogich), o ile występują one  naturalnie w danym zbiorowisku. Odstępstwa: w uszkodzonych od różnych czynników drzewostanach może stosować się rębnię zupełną z nawrotem cięć 5-7 lat. Lasy te również zostały zaliczone do gospodarstwa lasów ochronnych

   HCVF 6 Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności Zagospodarowanie powinno uwzględniać wolę i opinię lokalnej społeczności. Nie powinno jednak stać w sprzeczności z możliwością zachowania pozostałych zidentyfikowanych wyższych wartości ochronnych lasu.

 

Powierzchnia wyznaczonych w Nadleśnictwie Srokowo lasów HCVF

HCVF 1.1.a - Lasy w rezerwatach      -      294,16 ha

HCVF 1.2 - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków   -   2508,89 ha

HCVF 3.1 - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej   -  7,76 ha

HCVF 3.2 - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne   obszary gospodarki leśnej    -   1478,98 ha

HCVF 4.1 - Lasy wodochronne    -    4891,49 ha

HCVF 6 - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności    -    166,95 ha
 


Konsultacje społeczne

W związku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzonego w dniach 16-18.06.2021 r. audytu gospodarki leśnej w systemie FSC niezgodności polegającej na niewłaściwym zakwalifikowaniu drzewostanów HCVF (High Conservation Value Forests), do kategorii [4.1 ( lasy wodochronne), 3.1, 3.2] Nadleśnictwo Srokowo zweryfikowało wprowadzoną Decyzją Nadleśniczego Nr 21 listę drzewostanów zakwalifikowanych do tej kategorii.
Wyznaczenie drzewostanów dokonano na podstawie Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce – lipiec 2006r. Lista wydzieleni zaliczonych do kategorii 4.1, 3.1, 3.2 HCVF oraz mapa znajduje się w zakładce: Nasza praca/Ochrona przyrody/Lasy HCVF.

 

W przypadku pytań bądź wniosków informacji udziela Pani Irena Dziadoń

tel. 89 753 47 05 , adres email: irena.dziadon@olsztyn.lasy.gov.pl