Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Na terenie nadleśnictwa Srokowo znajdują się 2 użytki ekologiczne znajdujące się poza obszarem lasów. Są to powierzchnie naturalne bardzo zróżnicowane biologicznie, pozostawienie ich w nienaruszonym stanie wpływa na równowagę ekologiczną terenów zurbanizowanych.

Art. 42 i 44 ustawy o ochronie przyrody:
    Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.
 
Ustanowienie użytku ekologicznego następuje w drodze uchwały rady gminy.
 
Na terenie nadleśnictwa Srokowo znajdują się 2 użytki ekologiczne:
  • Użytek ekologiczny "Rozlewisko Wopławki" to obszar trwale zabagniony o powierzchni 65,91 ha położony na terenie miasta i gminy Kętrzyn. Obszar ten służy ptakom jako żerowisko i pierzowisko, a w okresie wiosennych przelotów zatrzymuje się tutaj około 200 batalionów. Na tym obszarze zostało stwierdzone występowanie około 130 gatunków ptaków, w tym 79 gniazdujących i 49 zalatujących, między in. błotniak stawowy, perkoz dwuczuby, kokoszka wodna, sowa wodna, remiz i in.. 

 

  • Użytek ekologiczny "Jezioro Salpik" obejmuje jezioro Guber wraz z 100 m buforem strefy ochronnej . Użytek ten położony jest w gminach Kętrzyn i Ryn, jego powierzchnia wynosi 228,07. Celem jego utworzenia jest ochrona ptaków wodno-błotnych. Gniazduje tutaj między innymi wszystki gatunki perkozów, rybitwa żałobna, rybitwa białowąsa, a żeruje rybołów i orzeł bielik.