REGULAMIN OBIEKTÓW EDUKACYJNO - TURYSTYCZNYCH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Obiekty zarządzane są przez:
Nadleśnictwo Srokowo
ul. Leśna 1,
11-420 Srokowo,
tel. 89-753-40-43,
e mail: srokowo@olsztyn.lasy.gov.pl
2. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą korzystania z:
• miejsc postoju pojazdów,
• ścieżek rowerowych,
• szlaków pieszych,
• szlaków nordic-walking,
• platform widokowych,
• i innych obiektów turystycznych udostępnionych przez zarządzającego.
3. Korzystanie z obiektów jest bezpłatne.
4. Obiekty dostępne są we wszystkie dni w roku.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW

Korzystający z obiektów zobowiązuje się do stosowania  niniejszego  regulaminu poprzez przestrzeganie:
1. zasad bezpieczeństwa (zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieostrożnością korzystającego oraz niewłaściwym użytkowaniem infrastruktury turystycznej);
2. zasad zgodnego współkorzystania z obiektu;
3. przepisów przeciwpożarowych (w szczególności nie używanie ognia otwartego w miejscu do tego niewyznaczonym);
4. zasad zachowania czystości i nie zaśmiecania obiektu w trakcie pobytu (odpady pozostawiamy w koszach na śmieci lub zabieramy ze sobą);
5. zasad dbałości o infrastrukturę turystyczną;
6. zasady zatrzymywania i postoju samochodów wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych;
7. zasady zapewnienia opieki osobom niepełnoletnim przebywającym na terenie obiektów przez pełnoletnich opiekunów, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.

 

OBOWIĄZUJĄCE ZAKAZY

Korzystających z obiektów turystycznych obowiązują następujące zakazy:
1. zakaz niszczenia budowli oraz ich wyposażenia (za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania obiektu odpowiada korzystający);
2. zakaz używania ognia otwartego
3. zakaz postoju i zatrzymywania pojazdu poza miejscami do tego wyznaczonymi;                       
4. zakaz puszczania psów luzem;
5. zakaz niszczenia zieleni;
6. zakaz płoszenia i zabijania zwierząt leśnych.
7. bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz wyrobów tytoniowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda osoba korzystająca z obiektu zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
2. Nadleśnictwo Srokowo nie ponosi odpowiedzialności za:
• wypadki powstałe na terenie obiektów w wyniku nieprzestrzegania regulaminu.
• straty wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia rzeczy osobistych i wartościowych osób korzystających z obiektów.
3. W przypadku stwierdzenia realnego zagrożenia na obiektach turystycznych, mogących stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia użytkowników obowiązuje zakaz ich użytkowania, a o tym fakcie należy niezwłocznie poinformować Nadleśnictwo Srokowo.
4. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania obiektów turystycznych zgłaszać należy do Nadleśniczego Nadleśnictwa Srokowo.

Zapraszamy do zapoznania sie również z programem "Zanocuj w lesie", portalem "Czas w Las" oraz mapą zagospodarowania turystycznego

Pamiętajmy również że Las do dom dzikich zwierząt w związku z powyższym należy zachować się odpowiedniu - tu znajdziesz podpowiedź

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Srokowo