Wydawca treści Wydawca treści

SZKÓŁKA LEŚNA OSIKOWO

Lasy Nadleśnictwa Srokowo zajmują 16830.59 ha i stanowią ponad 180 kompleksów leśnych rozrzuconych na terenie rolniczym w 11 gminach. Aby zapewnić trwałość utrzymania i ciągłość użytkowania lasu należało stworzyć gospodarstwo produkujące materiał sadzeniowy konieczny do realizowania powyższych celów.

    Nadleśnictwo Srokowo położone jest na glebach zasobnych, ciężkich o przeważającym udziale gatunków liściastych. Zważając na tak zróżnicowane składy gatunkowe i zasobne, ciężkie gleby udział odnowień naturalnych w całości prac hodowlanych nie stanowi znaczącego procentu. Dlatego tak ważną funkcję pełni w realizacji zadań z zakresu zagospodarowania lasu posiadanie dobrze wykształconego materiału sadzeniowego. Nadleśnictwu Srokowo materiał sadzeniowy w pełni zapewnia szkółka leśna położona w obrębie Gierdawy w oddziale: 44 l, m, 60 c, 72 k, 79 m, 81 d, k. Według podziału administracyjnego położone jest w leśnictwie Wilcze i według stanu na 1.01.2000 r. zajmuje łączną powierzchnię 13,72 ha. Funkcjonujący podziału gospodarstw produkujących materiał sadzeniowy, na dzień sporządzania aktualnego Planu Urządzania Lasu, zalicza szkółkę leśną Nadleśnictwa Srokowo jako szkółkę: zespoloną, wielkoobszarową, ze stałą produkcją na powierzchni otwartej. 
 
    Produkcja sadzonek uwzględnia zasady płodozmianu i rotacji gatunków drzew leśnych na kwaterach. Przeważająca wielkość produkowanego materiału sadzeniowego to wielolatki liściaste. W mniejszym stopniu produkujemy sadzonki iglaste. Wszystkie prace na szkółce wykonuje Zakład Usług Leśnych wykorzystując w pełni sprzęt specjalistyczny do prac szkółkarskich będący własnością nadleśnictwa.
 
    Szkółka leśna w Nadleśnictwie Srokowo spełnia nie tylko rolę produkcyjną. Jest aktywnie wykorzystywana jako obiekt edukacyjno – przyrodniczy. Świadczyć o tym mogą, coroczne spotkania na Dzień Ziemi z młodzieżą rosyjską oraz elementy edukacji leśnej. Szkółka leśna Osikowo jest nieodzowna częścią ścieżki edukacyjnej, pieszej i rowerowej przebiegającej przez pobliskie lasy. Jest ona obiektem chętnie zwiedzanym przez gości odwiedzających nasze nadleśnictwo.