Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Srokowo znajdują się dwa rezerwaty przyrody. Są to rezerwaty faunistyczne "Bajory" i "Kałeckie Błota", . Żaden z rezerwatów nie posiada aktualnych planów ochrony.

Rezerwat Bajory

    Utworzony został na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 r. Za rezerwat przyrody uznano obszar lasu, gruntów rolnych oraz odcinek Kanał Mazurskiego o ogólnej powierzchni 215,05 ha.

    Rezerwat został utworzony w celu zachowania i ochrony ze naukowych i dydaktycznych biotopów lęgowych różnych gatunków zwierząt wodnych i błotnych. Obszar dzisiejszego rezerwatu stanowił w przeszłości zmeliorowane i uprawiane łąki. Na skutek braku bieżącej konserwacji uległ wtórnemu zabagnieniu. Sprzyjające warunki hydrologiczne oraz bardzo dobra baza żerowa spowodowała, że w 1966 r. na terenie rezerwatu pojawiły się bobry. Ich działalność spowodowała dalsze zabagnienie tego terenu.

Rezerwat Kałecki Błota 

    Został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 r. Za rezerwat uznano obszar lasu i gruntów o ogólnej powierzchni 173,82 ha.

    Rezerwat został utworzony w celu zachowania i ochrony ze względów naukowych i dydaktycznych biotopów lęgowych różnych gatunków zwierząt wodnych i błotnych. Również na obszarze tego rezerwatu pojawiły się bobry i to one przystosowywały ten teren do swoich potrzeb.

    Oba rezerwaty "Bajory" i "Kałeckie Błota" stanowią ostoję bobra i są rezerwatami faunistycznymi utworzonymi dla ochrony miejsc bytowania tego gatunku.