Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Srokowo bierze udział w wielu projektach realizowanych przy udziale zewnętrznych środków pomocowych. Od kilku lat jesteśmy beneficjentem ostatecznym programów realizowanych przy udziale środków finansowych rozdysponowywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

    Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych ukierunkowane są przede wszystkim na osiąganie celów ekologicznych, edukacyjnych i społecznych.  
    Największym pod względem wartości uzyskanego dofinansowania jest udział w 2 osi priorytetowej Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), działania 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" realizowanym w ramach PROW 2007-2013.

Sumaryczna wartość przyznanej pomocy w kosztach kwalifikowanych, projektów zrealizowanych i będących w trakcie realizacji zamknęła się pomiędzy 2007 a 2013 rokiem kwotą netto 8 327 321 zł.

Instytucją prowadząca sprawy wniosków w tym działaniu jest ARiMR. Więcej na www.arimr.gov.pl

     Poza działaniem 226 realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nadleśnictwo realizuje co roku szereg programów o charakterze ekologicznym i społecznym. Środki finansowe na realizację tych zadań pozyskiwane są głównie z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

    W ramach środków z NFOŚiGW i WFOŚiGW zrealizowano wiele działań o charakterze proekologicznym i edukacyjnym. Ze środków tych sfinansowano między innymi:

  1. Urządzenie ogrodu dendrologicznego Leśna Szkoła przy siedzibie Nadleśnictwa w Srokowie oraz przystosowanie szkółki leśnej Osikowo dla celów edukacyjnych,
  2. Modernizację infrastruktury szkółki leśnej Osikowo w związku z potrzebą renaturalizacji ekosystemów leśnych Nadleśnictwa Srokowo,   
  3. Modernizację ścieżki dydaktycznej Wyskok i budowę tras rowerowych,
  4. Czynną ochronę nietoperzy na obszarze Natura 2000 Gierłoż,
  5. Opracowanie i wydanie gry przyrodniczej zlokalizowanej na terenie powiatu kętrzyńskiego,
  6. Bezcenne Słońce - doposażenie obiektu dydaktycznego Leśna Szkoła w urządzenia wykorzystujące energię słoneczną,
  7. Modernizację zaplecza technicznego kompostowni szkółki leśnej Osikowo w związku z potrzebą renaturalizacji ekosystemów leśnych Nadleśnictwa Srokowo,
  8. Warsztaty rzeźbiarskie Międzynarodowy Rok Lasów - Las i przyroda uwiecznione w drewnie.

Ogółem kwota przyznanych dotacji przez NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Olsztynie sięga blisko 1 mln zł.

    Te i wiele innych projektów zrealizowanych przez Nadleśnictwo Srokowo dzięki zewnętrznym środkom pomocowym, dostępne są ze szczegółowymi informacjami w zamieszczonym  poniżej pliku.
Instytucje wspomagające:

Materiały do pobrania