Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej.

    Pomniki przyrody odznaczają się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzew i krzewów gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.

    Na terenie nadleśnictwa zinwentaryzowano 124 pomniki przyrody (poj. drzewa 113 sztuk, grupy drzew 8 sztuk, głazy narzutowe 3 sztuki)

    Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy, po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Obecnie w Polsce znajduje się około 36 000 pomników przyrody.