Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  1. obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  2. specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP i zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczono pięć obszarów Natura 2000, które zajmują prawie 50 % powierzchni zarządzanej przez nasze nadleśnictwo.

Obszary Natura 2000 znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Srokowo:

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Gierłoż"
    Ostoja ta obejmuje obszar byłej wojennej Kwatery Hitlera  w Gierłoży, stanowiąc zimowisko nietoperzy. Znajdujące się w lesie betonowe schrony , piwnice, podziemne kanały utrzymujące w porze zimowej stałą temperaturę 1 ºC  oraz odpowiednią wilgotność są doskonałym miejscem dla nietoperzy, które będąc w stanie hibernacji czekają aż do wiosny. Najliczniejszym gatunkiem zimującym w bunkrach jest leśny nietoperz – mopek Barbastella barbastellus oraz gacek brunatny, mroczek pozłocisty, mroczek późny, nocek Nattera oraz nocek rudy.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja nad Oświnem"
    Ostoja obejmuje część rezerwatu Jeziora Siedmiu Wysp, rezerwat Kałeckie Błota, Bajory, Półwysep i wyspy na Jeziorze Rydzewskim oraz uroczysko Brzeźnica i Dziedzice. Przedmiotami ochrony tego siedliska są: grąd subkontynentalny, łęg olszowy, olszowo-jesionowy, bory i lasy bagienne, niżowe łąki użytkowane ekstensywnie, starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne, torfowiska wysokie.

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Jezioro Dobskie"
    Obszar obejmuje duże mezotroficzne jezioro z 4 wyspami. W ostoi występuje co najmniej 23 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 2 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi. Głównymi przedmiotami ochrony są: Bąk, trzmielojad, kania czarna, kania ruda, bielik, orlik krzykliwy, błotniak stawowy, łąkowy i zbożowy,  kropiatka, zielonka, derkacz, jarząbek, żuraw, bocian czarny i biały.

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Jezioro Oświn i okolice"
    Obszar obejmuje eutroficzne jezioro Oświn i sąsiadujące z nim lasy oraz tereny nieleśne, z licznymi zabagnieniami, stanowiące rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp. Jest to ważna ostoja ptasia objęta Konwencją Ramsar, chroniącą obszary wodno-błotne. Główny przedmiot ochrony tego obszaru to: zielonka, kropiatka,  derkacz, dzięcioł białogrzbiety, bielik, błotniak łąkowy, oraz ptaki migrujące: krakwa, wodnik, kokoszka, gęś gęgawa, gęś zbożowa.

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Ostoja Warmińska"
    Obszar położony jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego i ciągnie się pasem długości ok. 115km. Na wschodzie obszar sięga jeziora Oświn, na zachodzie doliny rzeki Gołubej. Obszar charakteryzuje się licznymi wzniesieniami, ciekami oraz terenami użytkowanymi rolniczo. Lasy stanowią 25 % ostoi. Na terenie Nadleśnictwa Srokowo znajduje się ok. 5% tego obszaru. Główny przedmiot ochrony tego obszaru to bocian biały, który osiąga tu największa liczebność i największe zagęszczenie w kraju. Inne ważne gatunki dla ostoi to: orlik krzykliwy, żuraw, bielik, puchacz, błotniak łąkowy, gadożer, łabędź krzykliwy, zielonka, dzięcioł białogrzbiety oraz derkacz i gąsiorek.