Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Srokowo działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów, innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – w zarządzie Nadleśnictwa Srokowo:

 

Nieruchomość położona w miejscowości Srokowo ul. Lipowa (Gmina Srokowo)

Przedmiot sprzedaży

Oznaczenie nieruchomości wg. KW i EGiB

Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w PPZ lub SUiKZP

nieruchomość  gruntowa zabudowana budynkiem kotłowni położonej przy ulicy Lipowej w Srokowie

według KW:

OL1K/00027794/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie

 

Według EGiB:

działka nr 3137/21

obręb ewidencyjny Srokowo (0020)

Gmina Srokowo (062)

 

Powierzchnia nieruchomości

2487 m2

w tym:

B (tereny mieszkaniowe) - 2487 m2

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu zabudowana jest budynkiem byłej kotłowni powierzchni 223,20 m2. Stan techniczny zły – kwalifikujący obiekt do remontu kapitalnego.

Ponadto na nieruchomości znajdują się następujące obiekty inwentarzowe : utwardzony plac o powierzchni 243 m2 , ogrodzenie, dwa nieużytkowe kotły grzewcze. Nieruchomość obecnie nie jest wykorzystywana w żaden sposób.

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych i jest wolna od zobowiązań. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 13MUW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami .

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 125 560,00 zł

Z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości można  zapoznać się w dniach 23 sierpnia – 28 września 2021r. w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibie Nadleśnictwa Srokowo

Przetarg odbędzie się 29 września 2021r. o godz. 0930 w sali narad Sprzedającego, ul. Leśna 1, 11-420 Srokowo

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 25 112,00 zł do dnia 29 września 2021r. do godz. 0900:

  • w pieniądzu na rachunek bankowy nadleśnictwa nr 98 1540 1072 2001   5013 8006 0001 z dopiskiem „wadium kotłownia Srokowo”, bądź bezpośrednio w kasie w siedzibie Sprzedającego. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Sprzedającego.
  • w formie gwarancji bankowej w kasie w siedzibie sprzedającego.

 

Ostateczny termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości przypada na dzień poprzedzający dzień podpisanie aktu notarialnego sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie opłaty związane z nabyciem  nieruchomości ponosi Nabywca.

W sprawach nieuregulowanych powyżej zastosowanie znajduje rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów, innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.

 

Srokowo dnia 20 sierpnia 2021r.

Nadleśniczy

 Zenon Piotrowicz